Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Internetowy System Monitorowania Stężeń i Emisji Spalin KOS-EKO


Wraz z rozwojem przemysłu coraz istotniejszą sprawą staje sie ochrona środowiska przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami emitowanymi z obiektów przemysłowych w postaci szkodliwych gazów, scieków czy też niebezpiecznych odpadów stałych.

Chroniąc atmosferę, określono w ramach regulacji prawnych wartości graniczne dla niektórych substancji, emitowanych w spalinach w procesie energetycznego spalania paliw. Aby kontrolować dotrzymywanie określonych limitów, konieczne jest stosowanie monitoringu tych zanieczyszczeń.

Monitoring oejmuje kontrolę zawartości tlenku i dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Poza wymienionymi parametrami mierzone sa dodatkowo wielkości pomocnicze, takie jak: zawartość tlenu w spalinach, wilgotność spalin, ciśnienia absolutne oraz temperatura spalin. Wyniki tych pomiarów są zbierane i przetwarzane przez komputer emisyjny.

Nowoczesne systemy, takie jak przedstawiany system KOS-EKO umożliwiają wizualizację pomiarów on-line, automatyczne wykonanie obliczeń wraz z walidacją, archiwizację oraz tworzenie raportów.

Łatwy dostęp do danych umożliwia przeglądanie dowolnych danych historycznych w postaci wykresów, tabel czy też raportów.


System KOS-EKO jest kompletnym rozwiązaniem pomiarów ciagłych emisji spalin i umożliwia zorganizowanie monitoringu stężen i emisji spalin w zgodności z aktualnym stanem prawnym europejskim (dyrektywy 2001/80/EC i 2000/76/EC, norma 14181) i krajowym (Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarów wielkosci emisji i Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji).


Rozwiązanie oparte jest o polski produkt KOS firmy XMASTER s.c. Oznacza to w pełni polskojęzyczny interfejs całej aplikacji i zgodność z ustawą o języku.


Pobierz szczegółowe parametry systemu w formacie pdf ►
15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy